Všeobecné obchodní podmínky

Článek 1 – Úvodní ustanovení

1.               Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) je úprava vzájemných práv a povinností mezi společnostmi na straně jedné SQCV s.r.o. se sídlem Filosofská 1356/2, Praha 4, IČ: 03486907 a SQUASHCENTRUM Chomutov s.r.o. se sídlem Filosofská 1356/2, Praha 4, IČ: 27223221 (dále jen „Společnost“) a fyzickou osobou využívající služeb Squash a fitness centra, Cihlářská 5478, Chomutov provozovaného Společnostmi (dále jen „Klub“) na straně druhé .

2.               Klub není právnickou osobou, nedochází ke vzniku občanského sdružení, spolku ani žádné formy spoluvlastnictví majetku mezi členem Klubu (dále jen „Člen“) a Společností. Členství v klubu slouží pouze k poskytování služeb Členům a Členové jsou ve stanoveném rozsahu oprávnění využívat jednotlivých zařízení Klubu.

3.               Službami poskytovanými Klubem se rozumí poskytování prostorů a zařízení pro cvičení, organizování různých druhů cvičení a jiných sportovních aktivit včetně zajištění instruktorů pro tyto aktivity, poskytování relaxačních zařízení a dále poskytování nejrůznějších dalších placených služeb. Tento výčet služeb není úplný a záleží zcela na uvážení Společnosti. Není-li výslovně stanoveno jinak, jsou služby poskytovány v Klubu Společnosti.

4.               Tyto VOP jsou závazné pro veškeré osoby, které využily, či mají v úmyslu využít služeb Klubu (a to bez ohledu na to zda daná osoba je členem Klubu či nikoliv). Veškeré povinnosti vyplývající z těchto VOP pro Členy jsou v aplikovatelném rozsahu závazné i pro nečleny Klubu. Tyto VOP se vztahují též na Členy, jimž je statut Člena přiznán na základě smlouvy uzavřené mezi Společností a třetí osobou v jejich prospěch.

Článek 2 – VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ V KLUBU

1.     Členství v Klubu vzniká jedním nebo více z následujících způsobů:

a.     uzavřením Smlouvy o poskytování služeb a o vzniku členství (dále jen „Smlouva“),

b.     zaplacením registračního nebo členského poplatku nebo jeho první splátky,

c.      vložením kreditu na předplacenou kartu,

d.     zakoupením nebo zapůjčením věrnostní karty.

2.     Členství a s ním spojená oprávnění se vztahují pouze na osobu Člena, jsou nepřenosné, nepřevoditelné a nepřechází na právního nástupce Člena.

3.     Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Člen může ukončit Smlouvu kdykoliv v průběhu jejího trvání, přičemž musí být splněny následující podmínky:

a.     Písemná výpověď Smlouvy musí být doručena Společnosti do dvacátého dne měsíce, přičemž ukončení smlouvy je účinné posledním dnem tohoto měsíce.

b.     Člen nemá nárok na vrácení předplacených částek tj. například částek předplacených za 12. a 24. měsíc členství.

4.     Smluvní strany tímto berou na vědomí, že nebude-li uhrazen členský poplatek nebo kterákoli jeho splátka do 60-ti dnů ode dne jejich splatnosti, Smlouva bude ukončena automaticky s okamžitým účinkem kde dni uplynutí této lhůty. Člen je v takovém případě povinen uhradit celý členský poplatek za období až do okamžiku ukončení Smlouvy a také jakékoli další peněžité závazky vůči Společnosti vzniklé na základě nebo v souvislosti s těmito VOP nebo Smlouvou. Člen v takovém případě nemá nárok na vrácení předplacených částek.

5.     Společnost si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností ke dni doručení odstoupení Členovi (čímž je ukončeno i členství příslušného Člena v Klubu) v případě, že tento Člen opakovaně nebo podstatně poruší Smlouvu, tyto VOP, nebo Provozní řád Klubu, nebo opakovaně neuposlechne pokynu vedení Společnosti či osoby pověřené Společností odpovědné za chod a bezpečnost Klubu.

6.     Člen je oprávněn odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností v případě, že Společnost opakovaně nebo podstatně poruší Smlouvu nebo tyto VOP.

7.     Při žádném způsobu ukončení Smlouvy se nevrací registrační poplatek.

Článek 3 – DRUHY ČLENSTVÍ

1.               Dlouhodobé – opravňuje fyzickou osobu využívat vybrané služby Klubu na stanovený počet měsíců. Závazek k úhradě 12 nebo 24 měsíců opravňuje Člena k získání slevy na členském poplatku platné po dobu závazku.

2.               Firemní členství – právnická či fyzická osoba uzavře se Společností smlouvu, na základě které jsou třetí osoby, které jsou k této osobě v pracovním nebo jiném obdobném poměru, oprávněny využívat po dobu trvání tohoto členství stanovené služby.

3.               Předplacená karta – umožňuje Členovi zrychlené sbírání věrnostních bodů, které pak může využít na zlevněný nákup vybraných služeb. Držitel předplacené karty je povinen si zaplatit minimálně jeden nezlevněný vstup měsíčně. Pokud během kalendářního měsíce Člen Klub nenavštíví, věrnostní body mohou být automaticky odečítány. První vklad na předplacenou kartu musí být minimálně 500,- Kč (nezahrnuje registrační poplatek), další vklady musí být minimálně 300,- Kč. Člen nemá nárok na vrácení předplacené částky. Má ovšem právo požádat o převedení předplacené částky na účet jiného Člena za poplatek 100,- Kč.

4.               Věrnostní karta – umožňuje Členovi sbírání věrnostních bodů, které pak může využít na zlevněný nákup vybraných služeb. Pokud během kalendářního měsíce Člen Klub nenavštíví, věrnostní body mohou být automaticky odečítány.

5.               Pokud člen nepoužije svou kartu déle než šest měsíců, Společnost kartu deaktivuje. V tom případě má Člen právo požádat do třiceti dnů o vrácení vložené částky, po stržení deaktivačního poplatku 3000,- Kč.

6.               Podmínky jiných typů členství se stanoví samostatně v závislosti na speciálních nabídkách Společnosti.

Článek 4 – ČLENSKÁ KARTA

1.Při vzniku členství bude Členovi vydána členská karta, která slouží k prokázání členství v Klubu a opravňuje Člena k využívání služeb v Klubu.

2.Členská karta je osobní a nepřenosná, její zapůjčení jiné osobě je zakázáno. Ztrátu či krádež členské karty je Člen povinen okamžitě nahlásit Klubu nebo Společnosti. Za vydání duplikátu kartu je Člen povinen zaplatit poplatek 100,- Kč.

3.Člen je povinen se před každým vstupem do Klubu prokázat členskou kartou. V případě pochybností o totožnosti Člena je Člen na žádost zaměstnanců Společnosti povinen prokázat svou totožnost platným občanským průkazem, cestovním pasem, či jiným úředním dokladem totožnosti s fotografií. Neprokáže-li se Člen členskou kartou nebo neprokáže-li svou totožnost na žádost, nemá Člen nárok na poskytnutí služeb Klubu a Společnost je oprávněna odmítnout Členovi do Klubu přístup.

Článek 5 - POPLATKY

1.               Není-li sjednáno jinak, jsou registrační poplatek a členský poplatek (jeho první splátka) nebo první povinný vklad na předplacenou kartu, splatné při uzavření Smlouvy.

2.               V případě dlouhodobého členství je při uzavření Smlouvy splatná částka za 12. případně i 24. měsíc členství podle typu zvoleného členství stanového ve Smlouvě.

3.               Není-li členský poplatek uhrazen celý při podpisu Smlouvy je Člen povinen hradit další členské poplatky v měsíčních splátkách hotově v Klubu, převodem na účet Společnosti, inkasem nebo platební kartou.

4.               Splátky prostřednictvím inkasa budou prováděny na základě příkazu k inkasu. Člen se zavazuje do 14 dní od podpisu Smlouvy u banky, která vede účet Člena, zadat souhlas s inkasem ve prospěch účtu Společnosti. Podmínky budou nastaveny tak, aby bylo možné platby včas a v plném rozsahu provádět nejpozději od 15. dne od podpisu Smlouvy.

5.               V případě platby prostřednictvím platební karty musí klient udělit Společnosti souhlas se strháváním splátek z platební karty společně s podpisem Smlouvy.

6.               Při hrazení splátek prostřednictvím trvalého příkazu (převodem na účet Společnosti) je splátka splatná předem a to měsíčně vždy nejpozději do 12. dne měsíce, který předchází měsíci, za který je daný poplatek hrazen.

7.               Skutečnost, že Člen nevyužívá služeb Klubu, jej nezbavuje povinnosti platit členské poplatky. S výjimkami uvedenými v těchto VOP neposkytuje Společnost náhradu ani nevrací členské/registrační poplatky ani předplatné na poskytované služby, uhrazené za trvání členství.

8.               Pokud Člen platí zvýhodněné členské poplatky a od určitého dne přestane splňovat podmínky pro poskytnutí zvýhodněného členství, je od tohoto dne povinen hradit členské poplatky ve výši stanové pro měsíční členství v Klubu stanovené aktuálním ceníkem Klubu. Alternativně může Člen požádat o zkrácení doby trvání členství na dobu, na kterou jím již předplacené zvýhodněné členské poplatky v úhrnu pokryjí dobu odpovídající plné aktuální výši aktuálních členským poplatků za měsíční členství.

9.               Společnost si vyhrazuje právo k jednostrannému přiměřenému navýšení členských poplatků.

10.            Společnost si dále vyhrazuje právo na začátku každého kalendářního roku zvýšit poplatky o tolik procent odpovídající procentu průměrné meziroční inflace v České republice (vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) za předcházející kalendářní rok, zveřejňované Českým statistickým úřadem. Toto zvýšení je účinné pro všechny členské poplatky ode dne, kdy je zvýšení vyvěšeno v prostorách Klubu.

11.            Člen je povinen uhradit Společnosti smluvní pokutu v případě, že se nedostaví na rezervované služby až do výše ceny.

12.            V případě, že je Člen tři nebo více dní v prodlení s hrazením členského poplatku (jeho splátky), je Člen povinen uhradit Společnosti smluvní pokutu ve výši 350,- Kč plus 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Totéž platí pro smluvní pokuty v případě, že platba inkasem z účtu nebo platební kartou je odmítnuta bez zavinění Společnosti.

13.            Společnost je oprávněna odepřít Členovi přístup do Klubu v případě prodlení s úhradou poplatků nebo jejich splátek, a to až do doby uhrazení dlužné částky včetně pokuty.

14.            Registrační poplatek a členské poplatky mohou být hrazeny třetí osobou („Plátce“), kterému ovšem nevniká členství a s tím spojené oprávnění využívat služeb Klubu. Ustanovení těchto VOP jsou pro Plátce závazná, zejména ustanovení související s placením či neplacením členských poplatků a analogicky aplikovatelná. Člen se zavazuje Plátce s těmito VOP seznámit.

Článek 6 – ODPOVĚDNOST A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ

1.               Člen odpovídá Společnosti za škodu, kterou způsobí Společnosti či jejím subdodavatelům porušením svých zákonných či smluvních povinností vyplývajících ze Smlouvy, těchto VOP, či Provozních řádů umístěných v Klubu.

2.               Pro odkládání věcí (kromě peněz a dalších cenností) Členů jsou určeny výhradně šatní skříňky. Člen je odpovědný za bezpečné uzamknutí své šatní skříňky. Společnost neodpovídá za škodu na věcech uložených v šatních skříňkách. V šatních skříňkách nesmějí být ponechány peníze a další cennosti.

3.               Ve všech případech platí, že Společnost ani její dodavatelé, smluvní partneři, distributoři či zaměstnanci neponesou odpovědnost za žádné ztráty či škody na majetku ani zdraví, které Členovi vzniknou. Člen i společnost budou vyvíjet maximální úsilí a podniknou kroky k zamezení nebo minimalizaci takových škod. Člen bere na vědomí, že některé služby mohou mít zdravotní či jiné kontraindikace a je povinen se před využitím s těmito kontraindikacemi seznámit z veřejně přístupných zdrojů a případně se poradit se svým ošetřujícím lékařem, nebo službu nevyužít.

4.               Člen je povinen se při využívaní služeb řídit pokyny Společnosti, vyvěšených Provozních řádů a instruktorů, či jiných osob poskytujících služby jménem Společnosti. V případě, že Člen zjistí, že jeho zdravotní stav nebo stav cvičebních pomůcek nebo prostor Klubu neumožňuje pokračování ve využívání služeb, nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen toto okamžitě oznámit Společnosti či jejím zástupcům (instruktorům) a ihned ukončit využívaní služeb či ostatní sportovní aktivity. Společnost není odpovědná za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které mohou Členovi vzniknout nedodržení tohoto postupu, či pokynů Společnosti či instruktorů. Společnost dále není odpovědná za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si Člen způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti, či přeceněním jeho fyzické kondice.

5.               V případě, že Člen bude mít za to, že některá ze služeb Klubu mu byla poskytnuta vadně, je povinen to Společnosti oznámit bezodkladně, nejpozději však následující den poté, kdy mělo k vadnému plnění dojít („Reklamace“). Společnost Reklamaci přezkoumá a o výsledku Člena vyrozumí do 30 dnů ode dne podání Reklamace. Uzná-li Společnost, že Reklamace byla oprávněná, nabídne členovi náhradní čerpání vadně poskytnuté služby nebo jiné služby z těch, které jsou Členům aktuálně poskytovány.

Článek 7 – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

1.               S ohledem na účinnost nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 2016/679 - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále „Nařízení”) Společnost zpracovává osobní údaje na základě zákonného způsobu v souladu s tímto Nařízením. Veškeré informace o způsobu zpracování osobních údajů Společností jsou dostupné na adrese www.squashcentrum-chomutov.cz/osobni-udaje.

Článek 8 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.            Člen je povinen oznamovat Společnosti jakoukoli změnu osobních a kontaktních údajů uvedených ve Smlouvě, a to bez zbytečného odkladu poté, co k této změně došlo.

2.            Společnost zasílá Členovi veškeré písemnosti na adresu uvedenou ve Smlouvě, nebo jím poslední udanou adresu. V případě pochybnosti se má za to, že písemnost byla doručena okamžikem, kdy držitel poštovní licence doručil písemnost na místo, kde může Člen takový dokument převzít (tj. například i uložením na příslušné místní poště Člena).

3.            Společnost je oprávněna kdykoliv přechodně či trvale změnit rozsah služeb či vybavení Klubu, či adresu Klubu bez vlivu na ostatní podmínky již existujících členství v Klubu (s výjimkou případů, kdy Člen prokáže, že změnou adresy se mu podstatně snížila dopravní dostupnost Klubu – v takovém případě je oprávněn Smlouvy vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi Společnosti).

4.            Společnost je oprávněna kdykoliv jednostranně změnit provozní řády v Klubu nebo ceník služeb. S výjimkou uvedenou v bodě 5.9 a 5.10 výše, nejsou změny ceníku účinné vůči členstvím existujícím v době změny. Změny provozního řádu jsou vůči Členovi účinné dnem zveřejnění v prostorách Klubu.

5.            V případě změny těchto VOP nebo Smlouvy je Společnost povinna zaslat Členovi návrh jejich nového znění a to emailem nebo písemně na poslední oznámenou adresu Člena.

a.            V případě, že Člen se změnou VOP nebo Smlouvy nesouhlasí, je povinen tuto skutečnost oznámit Společnosti bez odkladu poté, co návrh obdrží. V případě, že Člen oznámí Společnosti svůj nesouhlas, platí pro tohoto Člena Smlouva a VOP v původním znění.

b.            V případě, že Člen se změnou VOP nebo Smlouvy souhlasí, je také povinen tuto skutečnost oznámit Společnosti bez odkladu poté, co návrh obdrží. Pokud se ke změně písemně či e-mailem nevyjádří, ale po obdržení návrhu změn navštíví Klub (aniž by při této návštěvě Společnosti oznámil, že s návrhem nesouhlasí) má se za to, že návrh konkludentně odsouhlasil. Dojde-li k výslovnému nebo konkludentnímu odsouhlasení, jsou změny VOP nebo Smlouvy účinné od první dne měsíce následujícího po takovémto odsouhlasení.

6.            Aktuální znění VOP je vždy k dispozici na internetových stránkách Společnosti, v prostorách Klubu a na vyžádání u Společnosti.

7.            Případná neplatnost nebo neúčinnost některého ustanovení těchto VOP se netýká platnosti a účinnosti ostatních ustanovení.

8.            Ve věcech výslovně neupravených těmito VOP se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí přiměřeně právním řádem České republiky. Strany se dohodly, že na právní vztahy založené Smlouvou se nepoužijí ustanovení §§ 1764-1766, §§ 1793-1795, §1971, §§ 1977-1979, § 2000, § 2002, § 2050 a § 2593 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

9.            Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 25. 5. 2018.